Testamentti on määrämuotoinen asiakirja ja sen laatimisessa on noudatettava perintökaaressa säädettyjä muotovaatimuksia. Muotovaatimusten laiminlyönti tekee yleensä testamentista pätemättömän. Testamentin muotovaatimukset on ilmaistu perintökaaressa seuraavasti:

Testamentti on tehtävä kirjallisesti kahden todistajan ollessa yhtaikaa läsnä, ja heidän on, sitten kun testamentin tekijä on allekirjoittanut testamentin tai tunnustanut siinä olevan allekirjoituksensa, todistettava testamentti nimikirjoituksillaan. Heidän tulee tietää, että asiakirja on testamentti, mutta testamentin tekijän vallassa on, tahtooko hän ilmoittaa heille sen sisällön.

Testamentin laadinnassa on järkevää käyttää asiantuntijan apua, jotta testamentin tekijän tavoitteet saavutetaan ja testamentti tulee laadittua sille asetettujen muotovaatimusten edellyttämällä tavalla. Metsälakipuhelimesta saat neuvoja testamenttiasioihin liittyviin kysymyksiin ja siihen miten metsäasiat pitää huomioida testamentissa.