Metsävarallisuuden yhteisomistus on Suomessa hyvin yleistä. Kun metsää omistetaan yhdessä voidaan tehdä jako kuolinpesiin ja yhtymiin. Yhtymällä tarkoitetaan tuloverolain 4§:n mukaista verotusyhtymää, jonka tarkoituksena on kiinteistön viljely tai hallinta.

Ensinnäkin yhtymän verotus on edullisempi verrattuna kuolinpesään, koska jokavuotisessa metsäverotuksessa mahdollisesti syntyvät yhtymän tappiot siirtyvät jo samana verovuonna yhteisomistajan henkilökohtaisessa verotuksessa huomioon otettavaksi, jolloin ansiotuloverotus tai pääomatuloverotus kevenee. Yhtymässä puukauppojen verotus on myös kevyempää, koska pääomavero jakautuu useammalle saajalle.

Jakamaton kuolinpesä on sen sijaan erillinen verovelvollinen. Kuolinpesän tappiot jäävät vähennettäviksi tulevien vuosien voitollisista tuloksista. Mikäli seuraavan 10 vuoden aikana ei synny voitollisia tuloksia ei syntyneitä tappioita saada laisinkaan vähennettyä.

Toiseksi kuolinpesäosuuden osto on irtaimen kauppaa, josta ei synny metsävähennyspohjaa kuolinpesäosuuden ostajalle. Yhtymäsosuuden kauppa on taas kiinteän omaisuuden kauppaa, josta syntyy metsävähennyspohjaa yhtymäosuuden ostajalle.

Kolmanneksi sisarusten tai lähisukulaisten välisissä kuolinpesäosuuksien kaupoissa voi syntyä luovutusvoittoveroa, vaikka luovutusvoittoverovapauden muut edellytykset täyttyisivätkin. Yhtymäosuuden myynti lähisukulaiselle on vapautettu luovutusvoittoverosta, mikäli muutkin edellytykset täyttyvät.

Kuolinpesien kannattaa ottaa yhtymämuutosasia mahdollisimman nopeasti työn alle perunkirjoituksen jälkeen. Yhtymämuutoksen yhteydessä tehtävällä yhteishallintasopimuksella voidaan minimoida riitaisuuksien syntyminen ja edesauttaa yhteisomistajien tavoitteiden saavuttamista. Metsälakipuhelimen kautta saat nopeasti lisätietoja kuolinpesän metsien  yhtymämuutokseen toteuttamiseen liittyen.