Yleisimmin käytössä oleva menetelmä metsätilan metsätaloudellisen käyvän arvon määrityksessä on ns. summa-arvomenetelmä. Muita vähemmän käytettyjä metsätilan arvonmääritysmenetelmiä ovat mm. kauppa-arvomenetelmä, kustannusarvomenetelmä, hakkuumahtomenetelmä sekä tuottoarvomenetelmä.

Summa-arvomenetelmässä selvitetään metsätilan omaisuusosat ja lasketaan ne yhteen. Metsikkökuvioittain yhteenlaskettavia omaisuusosia ovat maapohjan arvo, taimikoiden arvo ja puuston arvo sekä mahdollinen odotusarvon lisä. Summa-arvosta tehdään usein kokonaisarvon korjaus, joka vaihtelee kohteen ominaisuuksista johtuen n. 0 – 30 % tuntumassa.

Kokonaisarvonkorjausprosentin suuruuteen vaikuttavat esimerkiksi metsien sijainti ja tiestö, hallintokulut, hoitotarpeet ja muut yksilölliset metsätilan erityispiirteet. Olennaista on, että kokonaisarvon perusteena ovat todelliset asiat, eikä sitä tehdä väärin perustein. Oikean kokokonaisarvokorjausprosentin määrittäminen kuuluu metsätila-arvion laativan metsäammattilaisen vastuulle.

Summa-arvomentelmällä tehtävässä metsätila-arviossa huomioidaan yleisesti vain metsätaloudelliset arvot. Metsätilalla voi olla kuitenkin muita arvoja, jotka tulee huomioida esimerkiksi metsätilan myynnin yhteydessä. Muita arvoja voi olla esimerksi tonttiarvot, soraan ja turpeen nostoon liittyvät arvot. Silloin kun metsätilamarkkinoilla on paljon kiinnostuneita ostajia voi metsätilan toteutunut kauppahinta olla huomattavasti metsätila-arvion käypää arvoa korkeampi.

Summa-arvomenetelmään sisältyy metsävaratietojen inventointi maastossa. Maastoinventointi tehdään ns. relaskooppimenetelmää käyttäen. Inventointimenetelmiin liittyy tietyt tarkkuustoleranssit, jotka on hyvä tiedostaa metsätila-arvioihin liittyen. On tärkeää, että puustotiedot ja muut metsästä saatavat tiedot kerätään huolellisesti ja oikein, jotta metsätila-arvion osoittama käypä arvo olisi mahdollisimman todellinen. Puustopääoma on useimmiten suurin metsätilan arvoa määrittävä tekijä. Tukkipuun ja kuitupuun suuresta hintaerosta johtuen metsätila-arvion laatimisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota oikean tukkipuuprosentin määrittämiseen. Metsälakipuhelimesta saat neuvoja metsätila-arvioihin liittyviin epäselvyyksiin.