Perunkirjoitustilaisuus on järjestettävä 3 kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoitustilaisuudessa tehdyn selvityksen perusteella laaditaan perukirja. Perukirja on asiakirja, jossa selvitetään kuolinpesän tila, eli luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat.

Perunkirjoitustilaisuuden järjestämisestä on vastuussa se, joka tuntee parhaiten vainajan varallisuustilanteen, yleensä puoliso tai lapsi.

Kopio perukirjasta sekä kopiot sen liitteistä on toimitettava yhtenä kappaleena Verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta.
(www.vero.fi)

Silloin kun vainajalta jää metsätiloja on syytä kiinnittää huomiota muutamiin asioihin. Metsätiloista on hyvä hankkia perunkirjoitusta varten lainhuuto- ja rasitustodistukset.

Metsätilat arvostetaan perukirjassa ns. käypään arvoon perittävän kuolinhetkellä. Käypä arvo tarkoittaa todennäköistä kauppahintaa, joka metsätilasta saadaan kun se myydään vapailla markkinoilla. Useimmiten on järkevää hankkia metsätilasta ajantasainen metsätila-arvio perunkirjoitusta varten.  Metsätila-arvion hankkiminen ja laadinta saattaa varsinkin suuren metsätilan kohdalla viedä aikaa yli kolme kuukautta. Tällöin perunkirjoituksen toimittamiselle voi hakea verottajalta lisäaikaa. Metsätila-arvion tekemistä voi nopeuttaa, jos metsätilasta löytyy ajantasainen metsäsuunnitelma.

Metsätilat voidaan arvostaa perukirjaan myös ilman metsätila-arviota. Tällöin käytetään verottajan arvostusohjetta, jonka nimi on Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa. Ohjeen mukaiset hehtaarihinnat ovat keskiarvoja, joten ne voivat johtaa olennaisesti väärään tulokseen metsätilan todellisesta arvosta. Jos tilalla on paljon taimikoita, niin silloin keskiarvohinnat ovat todennäköisesti liian korkeita ja toisaalta silloin kun tilalla on paljon uudistuskypsää vanhaa metsää, niin keskimääräiset hehtaarihinnat voivat olla alakantissa.

Perillisten metsänomistamiselle asettamat tavoitteet vaikuttavat osaltaa, miten metsävarallisuus on järkevintä huomioida perukirjassa. Olennaista on osata tehdä oikeat ratkaisut jo perunkirjoituksessa. Metsälakipuhelimesta saat neuvoja siihen, mitä asioita metsävarallisuudesta tulee huomioida perunkirjoitukseen liittyen.